Професионално ориентиране

РЕЗЮМЕ

Наименование

„Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система”

Водеща организация

Община Добричка

Партньори

 

Основно училище ,,Добри  Войников”, село Победа, община Добричка

Основно училище „Васил Левски”, село Хитово, община Добричка Основно училище „Климент Охридски” село Смолница, община Добричка

 

Продължителност

8 месеца

Териториален обхват

Община Добричка

Начало на изпълнение на проекта

22 октомври 2009 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

21 юни 2010 г.

Цели на проекта

Обща цел (цели)

Да се организират извънкласни форми за професионално ориентиране на ученици от 5-ти до 8-ми клас, застрашени от отпадане от училище

Да се изгради организационен и професионален капацитет за предоставяне на услуги за кариерно развитие на децата, застрашени от отпадане от училище в училищата на общината

Да се проучат ограничаващите условия и застрашаващите фактори, които водят до отпадане на децата от училищ

Да се изгради институционална мрежа за предоставяне на социално-психологически и образователни услуги за деца и млади хора,  застрашени от отпадане от от училище

 

Специфична цел

Апробиране на модел за организиране на извънкласни форми за професионално ориентиране, с цел подобряване на перспективите за житейска и трудова реализация на  ученици от 5-ти до 8-ми клас, застрашени от отпадане от училищната образователна система.

 

Основни дейности

 

1. Дейности по организация и управление на проекта.

2. Провеждане на изследване ученици от 5-ти до 8-ми клас, застрашени от отпадане от училищната образователна система .

3.Семинари с директори на училища, учители и родители.

4. Организиране на групи за професионално ориентиране и запознаване с професиите на ученици от 5-ти до 8-ми клас, застрашени от отпадане от училище.

5. Панаир на професиите.

6. Дейности, свързани с информационното обслужване на проекта.

7. Вътрешен мониторинг.

Описание на целевата група

Ученици, посещаващи основни училища в община Добричка.

Брой лица от целевата група,  включени в проекта

800

Информиране и публичност[1]

Целта на дейността е да се информира обществеността за дейността и резултатите от реализацията на проекта.

5 радиопредавания

5 публикации в пресата

1 Интернет страница

1 Интернет банер

5 Информационни бюлетина

Обща стойност на проекта

123234. 00 ЛЕВА

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

123234. 00 ЛЕВА

 [1] Съгласно коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г.

 

Търсене