Професионално ориентиране

НАЧАЛО

 На 22 октомври 2009 г. в община Добричка стартира проект „Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” договор № BG051PO001-4.2.03 - 0991, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

по Приоритетна ос 4:  Подобряване достъпа до образование и обучение, Област на интервенция: 4.2. Децата и младежта в образованието и обществото, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

    Проектът се изпълнява от Община Добричка в партньорство с основните училища в селата Хитово, Победа и Смолница.

  Целта на проекта е да се изпробва модел за организиране на извънкласни форми за професионално ориентиране, с цел подобряване на перспективите за житейска и трудова реализация на  ученици, застрашени от отпадане от училищната образователна система, който да се използва и в бъдеще за професионално ориентиране на учениците в общината.

Търсене