Професионално ориентиране

ДЕЙНОСТИ

Наименование

на дейността:

1.Организация и управление на проекта

Цел на дейността:

Добро управление, планиране, координация и вътрешен контрол на проекта при условия на партньорство и прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане.

Описание и обосновка на дейността:

1.1. Формиране на екип за управление на проекта

Той включва ръководител на проекта, координатор, технически секретар и счетодовител. Екипът по управление на проекта отговаря за цялата организация, координация, вътрешен мониторинг и отчитане на дейностите на проекта.

 

1.2.Координиране работата на екипа за управление на проекта

Подготовка на детайлен времеви график за прилагане

на дейностите по проекта

Планиране и провеждане на периодични работни

срещи на екипа по управление на проекта

Резултати:

Сформиран и обучен екип за изпълнение и отчитане на проекта /подписани договори, проектни задания/;

Изготвен списък на индикаторите, определящи успешността на изпълнение на проекта;

Разписана детайлен план за реализация на проекта

Изготвени периодични и окончателни технически и финансови отчети на проекта.

 

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

8 месеца – 22.10. 2009г до 21.06.2010г.

 

 

Наименование на дейността:

2. Провеждане на изследване на ученици от 5-ти до 8-ми клас, застрашени от отпадане от училищната образователна система и проучване на нагласите на техните родители.

Цел на дейността:

Определяне на  индивидуалните потребности и базисни възможности за професионална пригодност на учениците, както и нагласите на техните родители за професионалната реализация на децата им.

Описание и обосновка на дейността:

2.1. Психологическо изследване на учениците с помощта на тестове, интервюта и друг психологически инструментариум за проучване на интересите, пригодността и потенциалните възможности за реализация в дадената професионална област.

2.2. Индивидуални интервюта с родителите.

Резултати:

Проведено изследване със 800 ученици от 5-ти до 8-ми клас от училищата партньори.

Проведени интервюта със 800 родители

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

2 месеца

 

Наименование на дейността:

3.Семинари с директори на училища, учители и родители.

 

Цел на дейността:

Да се подготвят ключовите заинтересовани страни за предлагане на адекватна подкрепа за професионалното ориентиране на учениците.

Описание и обосновка на дейността:

3.1. Двудневен семинар с директори на училищата. По време на семинарите участниците ще се запознаят с ключови моменти в професионалното ориентиране на подрастващите, ще се коментират въпроси свързани с планиране и управление на дейността по професионалното ориентиране, ще се представят добри практики, използвани в страни на ЕС.

3.2. Двудневни съботно- неделни семинари с родители на ученици от училищата партньори. По време на семинарите родителите ще се запознаят с ключови моменти в професионалното ориентиране на подрастващите, с ролята на родителите в професионалното ориентиране на децата си, с добри практики, използвани в страни на ЕС.

3.3. Десетдневени съботно-неделни семинари с учители от всички основни училища в общината, които ще получат базови познания по професионално ориентиране и съветване за кариерно развитие. По време на семинарите участниците ще се запознаят с основите на професионалното ориентиране, с някои методи за консултиране за кариерно развитие, с инструментариум за професионално ориентиране и изследване на професионалната пригодност, с различни дидактически материали за професионално ориентиране.

Резултати:

1 проведен двудневен семинар с директори на училища с 18 участника

10 двудневни семинара с родители с общо 150 участника

2 десетдневни семинара с учители с общо 36 участника

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

3месеца

 

Наименование на дейността:

4. Организиране на групи за професионално ориентиране и запознаване с професиите на ученици от 5-ти до 8-ми клас, застрашени от отпадане от училище.

Цел на дейността:

 

Описание и обосновка на дейността:

Дейността включва целенасочена работа за развитие на професионални и ключови умения, изготвяне на кариерни планове, запознаване с различни професии, посещения на място, свързано с дадена професия, организиране на срещи с хора, работещи дадена професия.

Във всички основни училища на общината ще се провеждат  ежеседмични извънкласни часове по професионално ориентиране по предварително определена програма.

Резултати:

Разработена програма за работа на групите

Проведени общо 648 часа по професионално ориентиране

Изготвени 800 индивидуални профила на ученици

Изготвени 800 кариерни плана

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

5 месеца

 

Наименование на дейността:

5. Панаир на професиите.

Цел на дейността:

Да се запознаят включените в проекта ученици с голям брой професии и да разговарят с представители на съответните професии.

Описание и обосновка на дейността:

Събитието ще бъде еднодневно и ще се проведе в Общинския център. Ще бъдат поканени за участие водещи фирми от икономическите сектори, които са характерни за региона.Те ще представят дейността си, типичните професии, които се упражняват в съответната фирма, както и свои водещи специалисти.

Резултати:

Минимум 500 ученици, посетили панаира на професиите;

Минимум 500 родители, посетили панаира на професиите;

30 фирми, представили своята дейност

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

м. май 2010 г.

 

Наименование на дейността:

6. Дейности по информиране и публичност на проекта

Цел на дейността:

Целта на дейността е да се информира обществеността за дейността и резултатите от реализацията на проекта.

Описание и обосновка на дейността:

Радиопредавания

Публикации в пресата

Интернет страница на проекта

Интернет банер

Информационен бюлетин

Резултати:

5 радиопредавания

5 публикации в пресата

1 Интернет страница

1 Интернет банер

5 Информационни бюлетина

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

8 месеца

 

Наименование на дейността:

7. Вътрешен мониторинг

Цел на дейността:

Целта на дейността е да се следят ключовите индикатори за постигане на резултатите от проектните дейности и при необходимост от планиране на коригиращи дейности.

Описание и обосновка на дейността:

Дейностите по проекта ще се оценяват с помощта на тримесечни мониторингови доклади.

Ежемесечни екипни срещи. Членовете на екипа по проекта периодично ще дискутират изпълнението на дейностите и възникналите проблеми. Ще бъде изработен детайлен времеви график преди стартирането на проекта, с цел да се осигури гладко протичане на планираните дейности. Членовете на екипа ще изготвят месечни времеви графици за извършената от тях работа.

 

Резултати:

Изготвени 3 тримесечни мониторингови доклада

Проведени десет екипни срещи

Разаботен детайлен времеви график

Изработени месечни времеви графици от членовете на екипа

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

8 месеца

 

Търсене