Професионално ориентиране

МЕРОПРИЯТИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

BG051PO001- 4.2.03-0991 „Шанс за кариерно развитие на деца,  застрашени

от отпадане от училищната образователна система”  Община Добричка


 

           

ПОКАНА

 

Относно: Провеждане «Панаир на професиите»

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

          Община Добричка, работи по изпълнението на проектШанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” BG051PO001- 4.2.03-0991, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос 4: Подобряване достъпа до образование и обучение, Област на интервенция: 4.2. Децата и младежта в образованието и обществото, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

          В тази връзка Ви каним да присъствате на «Панаир на професиите», който е дейност от проекта.

 

Панаирът ще се провде в сградата на Младежки дом Добрич – фоайе

 на 18 май 2010 г. от 14.00 часа.

 

          Учениците от седми и осми клас в училищата на територията на Община Добричка ще могат да се запознаят по-подробно с професиите, които те са посочили, че желаят да упражняват в бъдеще. Ще се запознаят с водещи фирми в региона, с техните постижения и евентуалните възможности за трудова реализация.

          Идеята е  учениците  да продължат образованието си и да  изберат професия, която в най - пълна степен отговоря на техните желания и способности.

          Това, което ни обединява е грижата за бъдещето на  град Добрич и региона  и желанието ни  децата да растат и да се развиват в среда, която им дава най - добри възможности за обучение, социално съзряване и трудова реализация.

 

         

Този документ е създаден в рамките на проект „Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” BG051PO001- 4.2.03-0991, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Добричка и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

Търсене