Професионално ориентиране

 

 
 Европейски съюз  Европейски социален фонд  Република България

"ШАНС ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА, ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА"

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

 

ДОГОВОР № BG051PO001-4.2.03-0991

Този сайт е създаден в рамките на проект „Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система” BG051PO001- 4.2.03-0991, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Добричка и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.           

 

Анкета

Одобрявате ли проекта?

ДА (160) 86%

НЕ (27) 14%

Общ брой на гласовете: 187

 


Myspace Calendars, Flowers Calendars at WishAFriend.com

 

Търсене